Заявявяне на обучение по дейност 3.3 по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1 – 14323/13.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Дейност 3.3, Ви уведомявам, че заявяването на теми за обучение по Дейност 3.3 е в периода от 11.04.2022 г. до 17.04.2022 г. включително. Обученията са предназначени за педагогически специалисти, преподаващи по предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ и други с насоченост към ИКТ от общинските и държавните училища.

Заявка за участие се подава в информационната система за управление на проекта (ИСУП): https://oud.mon.bg/ и се изпълняват следните стъпки:

  1. В профила на учителя, в меню „Обучения“ първо се попълва „Профилна информация“ – дата и място на раждане, адрес, в поле „Основен етап, в който преподава“ се избира „Ръководители на напавление ИКТ, учители по информатика и ИТ“, попълват се полетата за подбор и чрез бутон „Запази“ се съхранява профилната информация.  Във втората част на страницата се натиска бутон „Обнови“, за да се синхронизират данните с данните в НЕИСПУО за текущата година.
  2. От подменю „Предстоящи обучения 3.3“ се заявяват до 2 (две) теми за обучение.

За да се заяви обучение по  дейност 3.3,  е необходимо: попълнена „профилна информация“ и в поле „Основен етап, в който преподава“ да е  запазен текст  „Ръководители на направление ИКТ, учители по информатика и ИТ“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД