Изменение на заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката

Изх.№РУО1-14136/16.06.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД09-1290/05.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която се изменя заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. относно начина на приемане на ученици от IV клас на места по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“, както и на учениците от обединените училища в XI клас в неспециализираните училища на места по допълнителен държавен план-прием за учебната 2020/2021 година.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД