Изпълнение на чл.72а от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН

Изх. № РУО1-31461/28.09.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧИНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с осъществяване на политиката за пълен обхват на учениците в задължителна училищна възраст напомням, че съгласно чл.72а от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, след реализиране на държавния план-прием по чл.142, ал.3 от ЗПУО, до 20 септември имате задължение да уведомите писмено директорите на училищата, в които са се обучавали записаните ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД