Инициатива „Бързи герои“

Изх. № РУО1-42262/22.12.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-431/17.12.2021 г. Ви уведомявам, за инициативата „Бързи герои 112“.

Инициативата е насочена към реализиране на здравно-образователна програма сред децата и техните семейства с цел разпознаване на симптомите на инсулт и оказване на първа помощ чрез позвъняване на спешен телефон 112. За реализацията на програмата са предложени учебни ресурси, които могат да бъдат ползвани от децата от четвърта група в детските градини и учениците от начален етап на училищата както в учебни часове, така и в къщи.

Информацията за инициативата е представена на интернет-страницата:https://bg-bg.fastheroes.com.

За прилагането на програмата не се изисква определяне на допълнително време, човешки и финансови ресурси. Реализирането на програмата е подходящо да се осъществи интегрирано или самостоятелно в рамките на планираните теми за здравно образование и оказване на първа помощ, утвърдени в учебните програми и в Приложение № 2 от Наредба № 13 от 21.09.2016 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

  

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД

 

ЛИДИЯ ГАВРАИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО, съгласно заповед РД10-1538/01.12.2021 г.

на министъра на образованието и науката