Информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1. „Приобщаващо образование и образователна интеграция на Програма „Образование“

Изх. № РУО1-3991/08.02.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ с вх. №РУО1-3511/05.02.2024 г. Ви уведомявам, че в съответствие с чл. 27 от ПМС №23/2023 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. организира провеждане на информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Информационният ден ще се проведе онлайн на 21.02.2024 г. (сряда) от 10:00 часа в платформата Zoom.

В срок до 20.02.2024 г. заинтересованите лица могат да се регистрират за участие на следния линк:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcumorTgiG9DUwyUvul4elyz9lZM1g3r3

Повече информация за регистрацията и участието в събитието е публикувана на интернет страницата на Програма „Образование“ на следния адрес: https://sf.mon.bg/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД