Информационния бюлетин на ДАБДП

Изх. №РУО1-16958/28.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-16473/22.05.2024 г. представям на Вашето внимание двадесет и третото издание на информационния бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, посветено на Първи юни – ден на детето. В бюлетина са представени основни характеристики на децата като участници в движението и важни послания, които да напътстват ежедневните усилия за опазване на техния живот.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ отправя апел към директорите на образователните институции на свой ред да използват комуникационните си канали с родителите, за да може бюлетинът да стигне и до тях.  Бюлетинът може да бъде изтеглен от: https://dox.abv.bg/download?id=ec04b87b53, като линкът за сваляне е активен до 29 май 2024 г.

 

 

           Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

           НАЧАЛНИК НА РУО

           СОФИЯ-ГРАД