Информация за кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2024/2025 г.

Изх. № РУО1-40682/18.12.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с №9105-335/15.12.2023 г., вх. №РУО1-40603/18.12.2023 г., относно информация за кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2024/2025 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-3235/14.12.2023 г.

на началника на РУО – София-град)