Информация за наличието и състоянието на спортната база в училищата към 25.10.2023 г.

Изх. № РУО1-34912/24.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието, № 9105-275/24.10.2023 г., вх. № РУО1-34891/24.10.2023 г., относно информация за наличието и състоянието на спортната база в училищата към 25.10.2023 г., на електронните пощи на образователните институции, посочени в НЕИСПУО, е изпратен линк за попълване на исканата информация.

МОЛЯ В СПЕШЕН ПОРЯДЪК ДА ПОПЪЛНИТЕ СПРАВКАТА!

Краен срок – 12:00 ч. на 25.10.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД