Кандидатстване по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Изх. № РУО1-14322/08.05.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ

И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение № 295/24.04.2024 г. на Министерския съвет, Ви информирам следното:

По Програмата могат да кандидатстват всички държавни и общински училища. Могат да участват и ученици от частните училища, но само когато частното училище кандидатства в партньорство с държавно или общинско училище.

На електронната поща на всяко държавно или общинско училище на 07.05.2024 г. е изпратен активен линк към формуляр за кандидатстване по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

На частните училища е изпратен образец на формуляр, който се попълва от частното училище при кандидатстване по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ и се предоставя на държавното или общинското училище-партньор. Държавното или общинското училище, което е партньор на частното училище, попълва в електронния формуляр за кандидатстване и информацията за частното училище.

Срокът за кандидатстване е до 10.06.2024 г., като училищата следват линка към формуляра в Microsoft Forms (бутон “Start now”), а към него се прикачват:

  • решение на педагогическия съвет;
  • декларация за липса на двойно финансиране;
  • програма за провеждане на заниманията/тренировките;
  • финансов план/бюджет за групата/отбора.

Министерството на образованието и науката определя броя на училищата, които да бъдат включени в изпълнението на дейностите по националната програма по реда на кандидатстването им до изчерпване на бюджета на програмата.

Училищата, отчитайки желанията на учениците, в продължение на минимум 2 седмици следва да обявят на електронната си страница какви групи и отбори ще бъдат сформирани в училището и от какви специалисти ще имат нужда.

Всеки външен за училището специалист – в посоченото направление и категория или в посочения вид спорт, може да се свърже с ръководството на избрано от него училище и да заяви желание за участие в Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ като ръководител на група или треньор на отбор.

Линк към Програмата на страницата на МОН https://www.mon.bg/dokumentatsiya/programi-i-proekti/naczionalni-programi-2024/20-np-zaedno-v-izkustvata-i-v-sporta/

 

Приложения:

  1. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.
  2. Образец на декларацията за липса на двойно финансиране.
  3. Образец на програма за провеждане на заниманията/тренировките.
  4. Образец на финансов план/бюджет за групата/отбора

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
 /съгл. Заповед №РД10-522/11.04.2024 г. на
министъра на образованието и науката/