Кандидатстване с проекти по ПМС № 46/19.03.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 02.03.2021 г., в сила от 02.03.2021 г., за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование

Изх.  № РУО 1-7787/09.03.2021 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

НА ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

НА УЧИЛИЩАТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА МОН

И НА ДУХОВНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-50/02.03.2021 г., вх. № РУО 1-7147/02.03.2021 г., Ви уведомявам, че е прието изменение на Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища. Съгласно изменението на чл. 1, т. 1 и т. 2 паричните средства за физическо възпитание и спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование за бюджетна година са 3 лв. на дете в държавните, общинските и частните детски градини и училища, включително тези в подготвителните групи, и 5 лв. на ученик в дневна и в комбинирана форма на обучение и в обучение чрез работа за бюджетна година в държавните, общинските, частните и духовните училища.

С оглед гореизложеното и предвид изменението на ПМС № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно- туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища е необходимо допълнително да се извърши следното:

  1. Проектите на духовните училища да се предоставят в срок до 31.03.2021 г. в Столична община.
  2. Проектите на духовните училища да се изготвят в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият – в общината, а третият екземпляр се съхранява при директора, изготвил проекта.

 

Приложение:

  1. ПМС № 46/19.03.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 02.03.2021 г., в сила от 02.03.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД