Корекция на Националния спортен календар на МОН

Изх. № РУО1-39065/05.12.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-38822/04.12.2023 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение направена корекция  на възрастова група на изява №8 „Фестивал утринна гимнастика“, гр. Ямбол от раздел В на Националния спортен календар на МОН за учебната 2023/2024 г. Възрастовата група на изявата е за ученици І-ХІІ клас, а не за ученици ХІ-ХІІ клас.

Приложение:

  1.  Корекция на Националния спортен календар на МОН за учебната 2023/2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-3093/29.11.2023 г.

на началника на РУО – София-град)