Международен конкурс за изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие“

Изх. №РУО1-36975/14.11.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-36848/13.11.2023 г. от РУО – Монтана Ви уведомявам, че предстои провеждане на Международния конкурс за изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие“, организиран от Община Монтана. Конкурсът е съпътстващо събитие на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев“. Темата на творческото състезание през 2024 г. е „Традиционните обичаи, обреди и ритуали на моя народ“.

Конкурсът е насочен към ученици на възраст от 7 до 15 години.

Крайният срок за изпращане на дигитални снимки на творбите е 1 април 2024 г.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Правилник на конкурса и формуляр за участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД