Музикално-образователен филм „Петя и вълкът“

Изх. №РУО1-20220/31.05.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-18423/17.05.2022 г. Ви уведомявам, че музикална агенция „Кантус Фирмус“ представя музикално-образователния филм „Петя и вълкът“ по симфоничната приказка на композитора Сергей Прокофиев, заснет с подкрепата на програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“.

Филмът е подходящ от гледна точка на използването на разнообразни дидактически средства в обучението по музика в начален етап на основната степен на образование и е достъпен в You Tube канала на музикална агенция „Кантус Фирмус“ на следния адрес: https://youtu.be/2ODiw_OdAL4.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1523/27.05.2022 г.

на началника на РУО – София-град)