Наредба 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование

Изх. № РУО1-32801/09.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-32350/05.10.2023 г., обръщам внимание на следните разпоредби от Наредба 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование:

Чл. 40й. (1) Учениците се приемат или преместват в държавните и в общинските училища на места, определени с училищния, с държавния или с допълнителния държавен план-прием.

(2) Приемане на ученик е всеки случай на:

  1. записване в I клас преди началото на съответната учебна година, както и всички случаи на записване за първи път в училищното образование;
  2. записване преди началото на съответната учебна година в V, в VIII или в XI клас на места, определени с държавния или допълнителния държавен план-прием, или на места над утвърдения държавен план-прием – в изрично посочените в нормативен акт случаи.

(3) Всеки случай извън случаите по ал. 2 на записване на ученика в друго училище или в друга паралелка на същото училище е преместване.

Чл. 41. (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:

  1. броя на паралелките в І и V клас;
  2. броя на местата в паралелките в І и V клас съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите;
  3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;
  4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.

(2) Училищният план-прием не включва прием, който се извършва по реда на чл. 142, ал. 3 и 4 ЗПУО.

(3) Училищният план-прием не включва записването на ученици в специалните училища по чл. 44, ал. 1, т. 2 и 3 ЗПУО.

(4) Вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода и българските училища в чужбина планират и осъществяват училищен план-прием и в първия от класовете на етапите от средната степен на образование.

Чл. 42. Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и стратегията на общината

Чл. 45. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в І и/или за преместване в V клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

(2) Комисията по ал. 1 съобразно спецификите на обучението разработва критерии за преместване в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий.

(3) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

При реализиране на училищния план-прием, не се предвижда балообразуване. Балообразуване се предвижда в текстове от Наредбата, отнасящи се до държавния или допълнителния държавен план-прием. Училищен план-прием в V клас се осъществява по реда на записване – за учениците, които са завършили IV клас в съответното училище, и по реда на преместване – за ученици, които са завършили IV клас в други училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД