Насоки за работа за Центрове за подкрепа за личностно развитие и за Центрове за специална образователна подкрепа през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID-19

Изх. № РУО1-25232/18.09.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ( ЦПЛР ) И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА      ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ( ЦСОП)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-305/16.09.2020 г., вх. № РУО1-24752/16.09.2020 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването е разработило Насоки за работа през учебната 2020-2021 г. за Центрове за подкрепа за личностно развитие и за Центровете за специална образователна подкрепа в условията на COVID-19.

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД