Научен форум

Изх. № РУО1-29458/22.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29339/ 21.10.2020 г. от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” моля да запознаете учителите по български език и литература от Вашето училище с поканата да проследят петото издание на Форума „Изследователски подходи в обучението по български език”.

Форумът „Изследователски подходи в обучението по български език“ може да бъде проследен в реално време в Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“https://youtu.be/K3FjqZr2Hbk

(https://www.youtube.com/watch?v=K3FjqZr2Hbk&feature=youtu.be )

Целите на Форума са:

*   Създаване на мрежа, която обединява учителите по български език и изследователите на езика с цел популяризиране на научните изследвания и постиженията на науката за езика сред тези, които са призвани да възпитат любов към родното слово.

*   Интензивни контакти между учителите по български език и изследователите на езика с цел разбиране на проблемите при преподаването на български език и предоставяне на помощ при разрешаването им по разнообразни начини.

Тези две цели са насочени към основната цел, която ще обедини участниците във Форума:

*   Стимулиране на изследователския дух на учениците.

Програмата е достъпна на адрес:

https://ibl.bas.bg/peti-forum-vizsledovatelski-podhodi-v-obutchenieto-po-balgarski-ezikv/

За въпроси – [email protected] .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РДО2-2369/ 19.10.2020 г.

на началника на РУО – София-град)