Национален конкурс за ученическо есе – Стопанска академия „Д. Ценов“, гр. Свищов

Изх. № РУО1 –344728.01.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-3280/27.01.2021 г. Ви уведомявам, че Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ обявява Национален конкурс за ученическо есе на тема „Как виждам моята кариера в България като дипломиран икономист?“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с обявата на конкурса, която е публикувана  на адрес: https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/kak-vizhdam-moyata-kariera-v-bulgaria-kato-diplomiran-ikonomist