Национален конкурс за ученическо есе

Изх. № РУО1-8578/23.02.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7272/14.02.2022 г. на Югозападния университет „Неофит Рилски“,  гр. Благоевград, приложено Ви изпращам условията за провеждане на Национален конкурс за ученическо есе, разработени от катедра „Философски и политически науки“ и катедра „Социология“. В конкурса могат да участват ученици от дванадесети  клас.

 

Приложение:

  1. Описание на конкурса за ученическо есе

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД