Национален литературен конкурс „Море“

Изх. №РУО1-11624/21.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11388/18.03.2022 г. Ви уведомявам, че народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“ обявява Национален литературен конкурс „Море“ за стихотворение и есе на морска тематика.

Моля да запознаете учениците и учителите от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

Приложение: регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-851/17.03.2022 г.

на началника на РУО – София-град)