Национален литературен конкурс „Море“

Изх. № РУО1-1457/ 17.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-1256/16.01.2024 г. Ви уведомявам, че народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“ обявява Национален литературен конкурс „Море“ за стихотворение на морска тематика.

Моля да запознаете учениците и учителите от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

 

Приложение: регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД