Национален литературен конкурс „Този безкраен свят“

Изх. № РУО1-3049/06.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2735/01.02.2023 г. от РУО – Варна, Ви уведомявам за провеждане на Национален литературен конкурс „Този безкраен свят“ за създаване на авторски текстове на английски и немски  език, като темата за 2023 г. е „Надежда“. Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 г. Право за участие в конкурса имат ученици от VIII до XII клас от цялата страна, както и ученици на възраст от 14 до 19 години с български корени от Украйна, Молдова, Северна Македония и Сърбия.

Срокът за изпращане на конкурсните материали е до 15.05.2023 г. на електронния адрес на конкурса: [email protected].

Статутът, поканата и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите:

https://www.1eg.eu/konkursi.html. За въпроси: email: [email protected]; тел.: +359 52/301235; 303785, тел. 0899081218; лице за контакт – Мария Симеонова.

Моля да сведете информацията до учителите по чужд език в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-45/24.01.2023 г.

на министъра на образованието и науката)