Национален проект „Народните будители и Аз“

Изх. № РУО1-31675/02.10.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-31231/28.09.2023 г. Ви уведомявам, че през учебната 2023/2024 година предстои да се проведе четиринадесетото издание на националния проект „Народните будители и Аз“.

Проектът има за цел да представи на младите хора имената и дейността на онези български възрожденци и личности, които са оставили своя отпечатък в създаването, израстването и просперитета на нашата държава. Да възпита младото поколение в родолюбие, толерантност и единение.

В националния проект могат да се включат ученици от V до XI клас, разделени в две възрастови групи: V – VII клас и VIII – XI клас.

Подготовката и провеждането на проекта е съгласно предварително изработен регламент. Подробна информация е публикувана на официалната интернет страница на проекта: http://www.narodnitebuditeli.com

Моля да сведете информацията за проекта на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД