Национален ученически конкурс „Места и памет – икономическият живот на евреите в България преди и след Закона за защита на нацията, 1941 г.”

Изх. № РУО1-4609/24.01.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-3799/20.01.2022 г., Ви изпращам регламента на Национален ученически конкурс за изследователски проект „Места и памет – икономическият живот на евреите в България преди и след Закона за защита на нацията,1941 г.“. В конкурса могат да участват ученици от VІІІ до ХІІ клас от всички училища в страната.

Срокът за представяне на изследователските проекти е 10.03.2022 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя).

Проектите се изпращат на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2 А, Министерство на образованието и науката, Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, за конкурса „Места и памет“ и/или на имейл:  [email protected], приложени като прикачен файл.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 28.03.2022 г. на официалния сайт на МОН.

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Приложение 1 с информация за достъп до документи по темата на проекта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД