Национален фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото“

Изх. №РУО1-36831/13.11.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-36716/10.11.2023 г., Ви уведомявам за провеждането на осмото издание на Националния фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото“, организиран от Национално издателство „Аз-буки“ под патронажа на министъра на образованието и науката.

В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас.

Допълнителна информация за конкурса и регламента за участие може да намерите на следния адрес: https://azbuki.bg/fotokonkurs/

Обръщам внимание, че съгласно нормативните изисквания, определени от Закона на закрила на детето, Глава ІІ и Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата на данните, включването в извънкласни и извънучилищни дейности на деца и ученици се осъществява след информирано и недвусмислено съгласие от ученика, в случай че има навършени 16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, чрез подаване в училището, в което се обучава на декларация за информираност и съгласие за публикуване на материали, включително снимки на детето/ученика.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-2860/08.11.2023 г. на началника на РУО – София-град)