Националната програма „Заедно в грижата за ученика“ за 2021 г. Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина”

Изх. № РУО1-18012/07.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на дейностите по Националната програма „Заедно в грижата за ученика“ за 2021 г. , Ви уведомявам, че в срок до 30 юни имате възможност да кандидатствате за бенефициент по Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина”.

Необходими документи за кандидатстване

– допустимост на проекта;

– попълнен формуляр за кандидатстване;

– мотивационни писма на всички участници в екипите по проекта;

– декларации на всеки участващ учител, с която декларира, че дейностите се извършват извън часовете от учебния план;

– съгласие на директора на детската градина за включване на детския учител в изпълнението на проекта.

Документите е необходимо да представите на хартиен носител и в електронен вид.

 

Описание на програмата както и необходимия формуляр за кандидатстване можете да намерите е страницата на МОН на приложения линк.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД02-1194/31.05.2021 г. на началника на РУО – София-град)