Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Изх. № РУО1-10811/15.05.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-10569/14.05.2020 г., Ви Уведомявам, че с Решение № 285/30.04.2020 г. на Министерския съвет са одобрени национални програми (НП) за развитие на образованието за 2020 година.

Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е насочена към изграждането на партньорство на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици като могат да кандидатстват държавни и общински училища на територията на Република България, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от основната степен на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е публикувана на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката (МОН) в рубриката „Програми и проекти“.

Документите за кандидатстване се подават в деловодството на МОН до 30.06.2020 година. Могат да се подадат на място или по пощата. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане.

Училищата кандидатстват с формуляр по образец, публикуван към НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ като се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100.

Екипът за управление на националната програма, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени и класира училищата в срок до 30 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът на класираните училища ще бъде публикуван на официалната интернет страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“.

Ръководител на НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“.

Лицата за контакт: Георги Динев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 64, e-mail: [email protected] и Радостина Рачева – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, 02/ 817 47 66, e-mail: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД