Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Рег. № РУО1 – 19610/21.06.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И общинските

УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА

ПОДКРЕПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,         

 

В изпълнение на писмо № 9105-143/14.06.2023 г. на Министерство на образованието и науката и във връзка с Решение 408 от 31 май 2023 г. на Министерския съвет са одобрени национални програми (НП) за развитие на образованието за 2023 година.

            Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ към национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ дава възможност на училищата да: 

 1. Създават и/или обновяват учебен кабинет/класна стая, в който/която учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на  хуманитарните науки;  

            2.Създават и/или обновяват стая за занимания по интереси (целодневна организация на учебния ден);   

 1. Създават и/или обновяват училищна библиотека/кът за четене;
 2. Провеждат инициативи в създадения кът за четене/училищна библиотека.

            По модула могат да кандидатстват държавните и общинските училища и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в системата на училищното образование на територията на Република България.

            Уведомявам Ви за следното:

            Документите за кандидатстване – формуляр за кандидатстване по образец и решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула, заедно с придружително писмо до дирекция „Учебници и училищна документация“, се подават в деловодството на МОН (гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2А) в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на настоящото писмо.

            В случаите, в които документите се изпращат по поща или чрез куриерска фирма,  важи датата на пощенското клеймо.

            Училищата се класират в низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат е 100. 

            Максималният размер на финансирането е съгласно броя на учениците за учебната  2022/2023 година, както следва:

 

 1. до 10 000 лв. за ЦСОП;
 2. До 15 000 лв. за училища до 500 ученици;
 3. До 20 000 лв. за училища от 501 ученици до 700 ученици;
 4. До 23 000 лв. за училища от 701 до 1000 ученици;
 5. До 26 000 лв. за училища над 1001 ученици.

            Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени и класира проектите в.срок до 60 дни след  крайната дата за подаване на .документите и ще представи на министьра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът с класираните училища ще се публикува на интернет страницата на МОН. Дейностите ще се изпълняват до 15.12.2023 г.

            Ръководител на модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ е г-жа Пенка Иванова, директор на дирекция „Учебници и училищна документация“.

             Лицата за контакт по модула са:

 • Геновева Пеловаглавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02/817 47 60, e-mail: [email protected];
 • Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02/9217 63, e-mail: [email protected];
 • Георги Динев – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02/817 47 64, [email protected];
 • Радостина Рачева държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02/817 47 66, [email protected];
 • София Панкова младши експерт в дирекция „Учсбници и училищна документация“, тел.: 02/817 47 50, e-mail: [email protected].

            Приложения:

 1. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”.
 2. Формуляр за кандидатстване по образец.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД