Национална програма „Отново заедно”

Рег. № РУО1-20530/22.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-206/21.06.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката и във връзка с Решение № 453 от 17 юни 2021 г. на Министерския съвет е одобрена Националната програма „Отново заедно”. Програмата е публикувана на електронната страница на Министерството на образованието и науката в рубрика „Програми и проекти”, подрубрика „Национални програми 2021”.

Националната програма е за провеждане на финансирани от централния бюджет шестдневни ученически туристически пътувания за ученици с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Тя се изпълнява на територията на Република България, обхваща държавни и общински училища и е предназначена за ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 година.

Дейностите, които ще се реализират по време на програмата, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, което е и приоритет на държавната политика. Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта.

Ученическите туристически пътувания се провеждат съгласно условията и по реда на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г.

Всяко училище може да кандидатства с един или няколко формуляра по програмата.

Във всеки подаден формуляр може да бъдат включени една или няколко групи, а всеки ученик може да бъде включен само в една група.

 

Условията за кандидатстване са:

  • извършен подбор за участие на ученици в програмата и сформиране на групи с решение на педагогическия съвет;
  • представяне на 3 оферти от туроператори, отговарящи на условията по програмата (финансови и организационни);
  • решение на педагогическия съвет за избор на туроператор и проект на договор с него.

Договорът между директора на училището и туроператора се сключва в писмена форма и плащанията по него се извършват само по банков път.

Максималната сума, за която може да кандидатства едно училище, е в размер до 82 500 лв. (с ДДС) при шестдневен туристически пакет на фиксирана стойност – 500 лв. (с ДДС) на участник.

Училището подава необходимите документи за кандидатстване по програмата по електронен път на електронен адрес: [email protected] с копие до съответното регионално управление на образованието в следните срокове:

  • първи етап – от приемане на Решението на Министерския съвет за одобряване на програмата до 31 юли 2021 г.;
  • втори етап (при наличие на неизразходвани средства по програмата) – от 31 юли 2021 г. до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на средствата.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД