Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1-5810/22.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09- 3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед  № РД 01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД01-470/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и училищата за организационно и финансово координиране на дейностите по провеждане на състезанията и Регламента за организиране и провеждане на Математическото състезание „Европейско кенгуру“, Ви уведомявам, че състезанието ще се проведе на 21 март 2024 г. от 12:00 ч.  до 13:30 ч. във всяко училище, в което има желаещи да участват  ученици.

Състезанието включва 9 отделни теми за I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII клас, VIII клас и за IX – XII клас.

В срок до 05.03.2024 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на състезанието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код. В заявлението за участие в Математическото състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за съответния ученик, декларира, че е запознат и приема правилата на Регламента на състезанието.

Училища координатори на Математическото състезание „Европейско кенгуру“ са:

  • 112 ОУ „Стоян Заимов “ – за училищата от районите Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Красно село, Красна поляна, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Сердика, Средец, Триадица;
  • 129 ОУ „Антим I“ – за училищата от районите Връбница, Възраждане, Искър, Кремиковци, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Студентски, Слатина.

В срок до 08.03.2024 г. чрез имейл училищата домакини, които ще провеждат Математическото състезание „Европейско кенгуру“ изпращат до училището координатор, към което са разпределени, справка-заявка за необходимите теми, както следва:

[email protected] – за училищата от районите с училище координатор  – 112. ОУ „Стоян Заимов“;

[email protected]                        – за училищата от районите с училище координатор   –  129. ОУ „Антим I“.

Ако формулярът не е попълнен и в срок, темите няма да бъдат изпратени на съответното училище.

В срок до 17:00 часа на състезателния ден училищата, които ще провеждат Математическото състезание „Европейско кенгуру“ изпращат до определеното училище координатор /на електронна поща:  [email protected] за 112. ОУ  и на електронна поща:  [email protected] за 129. ОУ  за  /поименен списък във формат Excel (Приложение 1) на учениците, заявили желание за участие в състезанието, като срещу имената на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни, се отбелязва „НЕ“ и съответния идентификационен код.

След приключване на състезанието бланките с попълнените отговори на учениците се предават с приемно-предавателен протокол (Приложение 3) на директора на съответното училище координатор, до 19:00 часа на състезателния ден.

 

Приложения:

  1. Поименен списък във формат Excel.
  2. Регламент на Математическото състезание „Европейско кенгуру“.
  3. Приемно-предавателен протокол.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД