Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1-8511/22.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, заповед № РД 01-712/04.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2021/2022 г.,  изменена със заповед № РД 01-52/27.01.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-121/11.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-142/14.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че състезанието ще се проведе на 17 март 2022 г. от 12.00 ч. във всяко училище, в което има желаещи да участват  ученици.

Състезанието включва 9 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII клас, VIII клас, IX – XII клас.

В срок до 04.03.2022 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на състезанието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код. В заявлението за участие в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за съответния ученик, декларира, че е запознат и приема правилата на Регламента на състезанието.

Училища координатори на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ са:

  • НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – за училищата от районите Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Красно село, Красна поляна, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Сердика, Средец, Триадица;
  • СМГ „Паисий Хилендарски“ – за училищата от районите Връбница, Възраждане, Искър, Кремиковци, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Студентски, Слатина.

В срок до 11.03.2022 г. училищата, които ще провеждат Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ изпращат до определеното училище координатор /на електронна поща: [email protected] за НПМГ и на електронна поща: [email protected] за СМГ/ поименен списък във формат Excel (Приложение 1) на учениците, заявили желание за участие в състезанието, като срещу имената на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни, се отбелязва „НЕ“ и съответния идентификационен код. В същия срок се попълва заявка за необходимите теми, както следва:

https://forms.gle/sVmJbnoNrXKmXshDA – за училищата от районите с координатор НПМГ;

https://forms.gle/5BYMN8B7fA4Y2W4H7 – за училищата от районите с координатор СМГ.

Ако формулярът не е попълнен, темите няма да бъдат изпратени на съответното училище.

След приключване на състезанието бланките с попълнените отговори на учениците се предават с приемно-предавателен протокол (Приложение 3) на директора на съответното училище координатор по график, който ще бъде публикуван на сайта на училището до 7 дни преди провеждане на състезанието.

За допълнителна информация: Лидия Гавраилова – старши експерт по математика в РУО – София-град, тел. 0886048944.

 

Приложения:

  1. Поименен списък във формат Excel.
  2. Регламент на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.
  3. Приемно-предавателен протокол.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД