Национално състезание „Ключови компетентности по природни науки“

Изх. № РУО1-16207/ 21.05.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023 – 2024 година, изменена със Заповед № РД 09- 1270/16.05.2024 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД 09-2784/ 29.10.2019 г., изменена със Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. и допълнена със Заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-3084/ 17.05.2022 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България в периода 28.06.2024 – 30.06.2024 г.. в гр. Силистра ще се проведе XVI Национално състезание „Ключови компетентности по природни науки“.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, гр. Силистра и Езикова гимназия „Пейо Яворов“, гр. Силистра.

Темата на състезанието за учебната 2023/2024 година е „Природните науки и медицината“.

Съгласно регламента на състезанието, право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • през настоящата учебна година се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ клас в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.
 • проявяват задълбочен интерес към учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Всеки регион (област) може да участва с двама състезатели – ученици, избрани от експертите в РУО по ред и критерии, определени от тях. София-град има право да участва с четирима състезатели, а регионът, организатор на състезанието ─ с повече от двама състезатели.

Очакваме всички участници и техните ръководители да пристигнат в град Силистра най-късно до 17,00 часа на 28 юни 2024 г., с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.

І. Основни акценти във връзка с организацията на състезанието:

 1. Декларации от родителите за съгласие за публично оповестяване на резултатите, входирани в училището, от което е ученикът. При липса на изрично подадено съгласие данните и резултатите от националното състезание на съответния ученик ще бъдат обявявани с идентификационен код.
 2. Заявката за избор на хотел, вида на стаите и броя на нощувките на участниците в Националното състезание се извършва лично от съответния ръководител или придружител на отбор, или участник от дадения регион в договорка с предпочетения хотел в срок до 17.06.2024 г. Приложени са офертите на хотел „Данубе“, гр. Силистра, хотел „Дръстър“, гр. Силистра и хотел „Виена“, гр. Силистра. Заплащането на нощувките е по време на настаняване в съответния хотел. За издаване на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела точните данни на изпращащата страна.
 3. Регистрацията на участниците и техните ръководители ще се осъществи във фоаето на ДТ „Сава Доброплодни“, гр. Силистра от 17:00 до 18:00 часа;
 4. Официалното откриване на Националното състезание ще се състои на 28.06.2024 г. от 18:00 ч. в ДТ „Сава Доброплодни“, гр. Силистра.
 5. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна – училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждането на състезателната част:

 1. Състезателната част на 29.06 и 30.06.2024 г. ще се провежда в две зали в ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра;
 2. Задължително е всеки участник в състезанието да носи калкулатор, престилка, медицински ръкавици, документ за самоличност.

За да се осъществи подбор на участниците, е необходимо да изпратите в РУО – София-град предложение за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки на електронен адрес [email protected]. до 17.00 часа на 13.06.2024 г., като в предложенията да бъдат включени ученици, на които училището може да осигури командировъчни средства. Предложенията за подбор за участие трябва да бъдат представени по точно определен образец.

Предложенията ще бъдат разгледани от комисия, която ще излъчи участниците в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки в град Силистра. Протоколът с допуснатите до участие ученици ще бъде изпратен до училищата, които са изпратили заявки.

Директорът на допуснатите до участие ученици, следва да подаде заявка по образец в несканиран вид, с попълнени всички клетки от таблицата в заявката, както и декларации за съгласие, а при изразено несъгласие за публикуване или снимане и списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане.

За допълнителна информация: Снежана Пенева – старши експерт по ПНЕ в РУО – Силистра: тел. 0894419603 и 0894642593

*Забележка: Ако някоя група ще се настанява самостоятелно в непосочен от нас хотел или няма да нощува, моля да ни уведомите при подаване на заявката от Вашия регион.

Приложения:

 1. Образец на предложение за участие в подбор на участници за състезанието.
 2. Образец на заявка за състезанието.
 3. Оферта за хотелите.
 4. Образец на декларации за информираност и съгласие – до 16 г., навършил 16 г.
 5. Образец на списък на учениците, които НЕ желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане.
 6. Програма за Национално състезание „Ключови компетентности“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО