Национално състезание по компютърни мрежи за ученици от VIII до XII клас

Изх. № РУО1-9354/20.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД09-2889/02.10.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на РУО – София-град за домакин на Националното състезание по компютърни мрежи през учебната 2023/2024 г. и заповед № РД01-671/27.10.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училище домакин за организиране и провеждане на Националното състезание по компютърни мрежи, Ви уведомявам, че в периода от 19 до 21 април 2024 г. в сградата на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – бул. „Джеймс Баучер“ № 5, ще се проведе Националното състезание по компютърни мрежи.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, РУО – София-град и ПГАВТ „А. С. Попов“, гр. София.

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за учениците от VIII до XII клас. В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърните мрежи по конспект, който е публикуван на сайта http://contest.cisco.uni-sofia.bg. Във втория етап най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача, свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия, с използване на програмата Packet Tracer. При подготовката си учениците ще могат да ползват учебни материали, безплатно предоставени от фирмата „Сиско България“, които са разработени в рамките на Сиско мрежовата академия.

Всички ученици, които желаят да участват в състезанието, трябва да се регистрират в интернет на адрес: http://contest.cisco.uni-sofia.bg до 28.03.2024 г. Подробна информация относно регистрацията за участие в състезанието, материалите за подготовка и програмата са публикувани на сайта на състезанието http://contest.cisco.uni-sofia.bg.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД