Национално състезание по компютърно моделиране

Изх. № РУО1-41541/22.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на националното състезание по компютърно моделиране, Ви уведомявам, че Националното състезание по компютърно моделиране ще се проведе за ученици от III и IV клас в три кръга: общински, областен и национален.

Общинският кръг трябва да бъде проведен до 03.12.2022 г. (събота). Съгласно Регламента на състезанието училищните комисии определят начина и темите за провеждане на общинския кръг. Контролът по провеждане на общинския кръг на Националното състезание по компютърно моделиране се осъществява от директора на училището.

Националната комисия подготвя примерни теми за всеки един от кръговете. На 03.12.2022 г. в 08:00 ч. Националната комисия ще публикува на страницата на състезанието https://comp-modelirane.com/educlass/competition-1-2023/ теми, които училищните комисии биха могли да използват официално за общинския кръг. За училищните комисии, които ще ползват примерните теми на Националната комисия състезанието трябва да започне с начален час 08:00 на 03.12.2022 г., а участниците трябва да заемат местата си най-късно до 07:30 часа.

Съгласно заповед № РД 01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г., за училище координатор на Националното състезание по компютърно моделиране е определено 122 ОУ „Николай Лилиев“.

До 09.12.2022 г. училищните комисии изпращат приложените към писмото протоколи /във формат Excel/ за явилите се на общински кръг ученици с техните резултати и за класираните за областен кръг ученици с техните резултати на училището координатор – 122 ОУ, на адрес: [email protected] и до Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на адрес [email protected].

Пожелавам успех на всички участници!

 

Приложения:

  1. Регламент на Националното състезание по компютърно моделиране.
  2. Декларация за информираност и съгласие.
  3. Протокол – явили се ученици на общински кръг.
  4. Протокол – класирани за областен кръг ученици.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД