НП „Бизнесът преподава“ – удължаване на срока

Изх. № РУО 1-35056/20.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че срокът за кандидатстване по НП „Бизнесът преподава“ е удължен до 22.10.2021 г.

Кандидатстване за участие в НП „Бизнесът преподава“: https://np.mon.bg/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД