Областен кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-3858/14.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ИМА КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката,  заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания /Приложение 1/, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента на Националната олимпиада „Знам и мога“, Ви уведомявам, че областният кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас ще се проведе на 25 февруари 2023 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците  от училищата в районите Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна,Красно село, Люлин, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел и Сердика – в 137. СУ „Ангел Кънчев“, район Люлин, бул. „Европа“ № 135.

За учениците от училищата в районите Витоша, Изгрев, Искър, Кремиковци, Лозенец, Младост, Панчарево, Подуяне, Слатина, Средец, Студентски и Триадица – в 81. СУ „Виктор Юго“, район Младост, ул. „Бъднина“ № 3.

Времето за провеждане на областния кръг е 2 учебни часа (80 минути).

Класираните за областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ ученици от IV клас следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 08:30 часа на 25.02.2023 г., като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност /ученическа лична карта/.

Определените от повереното Ви училище квестори следва да се явят в училището, в което са разпределени, в 07.30 ч. на 25.02.2023 г. за инструктаж.

Желая успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД