Областен кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022/2023 година

Изх.№ РУО1-38582/19.10.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 22.10.2022 г. (събота) от 10:00 ч. в Първа английска езикова гимназия – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

Допуснатите до участие в областния кръг ученици от първа възрастова група /от VI до VIII клас включително/ следва да се явят в Първа английска езикова гимназия не по-късно от 9:45 ч.

Допуснатите до участие в областния кръг ученици от втора възрастова група /от IX до XI клас включително/ следва да се явят в Първа английска езикова гимназия не по-късно от 12:00 ч.

Моля да уведомите допуснатите ученици за участие в областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2022/2023 година от повереното Ви училище и да създадете необходимата организация за тяхното участие.

Участниците следва да носят задължително документ за самоличност.

 

Приложение:

  1. Протокол с имената на допуснатите ученици до участие в областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022/2023 година.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД