Областен кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-6623/08.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., във връзка с  писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. №РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по английски език за учебната 2021/2022 г., областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 19 февруари 2022 г. /събота/ от 09.00 часа. Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици от VIII до ХІІ клас е 4 (четири) астрономически часа.

В срок до 09.02.2022 г. директорите на училищата с класирани ученици за областния кръг на олимпиадата по английски език следва да изпратят на училището координатор списък на учениците с подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове и списък на учениците със „зелен сертификат“ на имейл: [email protected]. Лице за контакти: Веселина Иванова – заместник-директор по учебна дейност, тел. 0889799590.

Квесторите, които ще бъдат тествани за Ковид-19 с бърз щадящ тест, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в  07.00 ч.

Учениците, които ще бъдат тествани за Ковид-19 с бърз щадящ тест, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в  08.00 ч.

Квесторите със „зелен сертификат“, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в 07.15 ч.

Учениците със „зелен сертификат“, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в  08.15 ч.

Класираните за областния кръг ученици, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. /събота/ в 32. СУИЧЕ, СПГЕ „Джон Атанасов“, Първа АЕГ и Втора АЕГ, при спазване на противоепидемичните  мерки, с документ за самоличност.

Разпределението на учениците по училища е, както следва:

  1. Класираните за областния кръг ученици от VIIІ клас, с изключение на класираните ученици от VIII клас от Първа АЕГ иВтора АЕГ, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в 32. СУИЧЕ, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 63.
  2. Класираните за областния кръг ученици от IХ клас  следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в СПГЕ „Джон Атанасов“,  район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ № 48.
  3. Класираните за областния кръг ученици от X клас следва да се явят на 19 февруари 2022 г. във  Втора АЕГ, район Триадица, ул. „Траянова врата“ № 26.
  4. Класираните за областния кръг ученици от ХI и ХIІ клас, както и класираните ученици от VIII клас от Първа АЕГ иот Втора АЕГ следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в Първа АЕГ, район Оборище, бул. „Kняз Александър Дондуков“ № 60.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД