Областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Изх. № РУО1-3215/ 06.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 14 февруари 2020 г. от 14.00 ч. (петък) в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60.

Времето за провеждане на областния кръг е 4 часа. Областният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика е анонимен за учениците от VIII до XII клас.

Следва да бъде определен по един квестор от всяко училище, от което има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата. В срок до 11.02.2020 г. на имейл [email protected] се изпращат трите имена и предмет, по който преподава определеният квестор. Квесторът, определен от повереното Ви училище следва да се яви в Първа английска езикова гимназия в 13:00 ч. на 14.02.2020 г.

На 14 февруари 2020 г., всички ученици, които са класирани за областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 13:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

В срок до 14.02.2020 г. е необходимо да изпратите на имейл [email protected] списък на учениците, които са класирани за областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика и не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите –трите имена на ученика, училище, клас, снимки и/или видео с негово участие за целите и популяризирането на олимпиадата, и фиктивните номера под които ще бъдат публикувани резултатите на тези ученици.

Моля да създадете организация за своевременно уведомяване на учениците, класирани за  областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика за провеждането на областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика на 14.02.2020 г.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД