Областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

Изх. №  РУО1 – 4342/ 04.02.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на минстъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на График за организиране и провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град и на Регламента на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе на 13.02.2021 г. /събота/ от 14:00 часа. Продължителността за всички възрастови групи  е 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 75.

Училища-домакини на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда са:

23 СУ „Фр. Жолио- Кюри, район „Слатина”, бул. „Ситняково” № 21 за:

I-ва възрастова група/VII клас/ райони: Банкя, Кремиковци, Нови Искър, Панчарево, Оборище, Овча купел,  Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.

IV-та възрастова група – за всички райони.

Телефони за връзка с училището: 0882 003 704; 02 9443588; 02 9442781. Електронен адрес: olhim23su@abv.bg.

31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, район „Слатина“, ул. „Гео Милев“ №2 за:

I-ва възрастова група/VII клас/ райони: Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда.

V-та възрастова група – за всички райони

Телефони за връзка с училищата: 0884998973; 028717087; 028721056. Електронен адрес: [email protected] .

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, район Средец, ул. „Парчевич“ № 43 за:

II-ра възрастова група – за всички райони.

III-та възрастова група – за всички райони.

Телефони за връзка с училището: канцелария 0884334114; зам.-дирекция – 0884334160; дирекция – 0884334162. Електронен адрес: [email protected].

Училищата-домакини осигуряват подходящи условия за провеждане на олимпиадата, съобразени с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда в 23 СУ „Фредерик Жолио- Кюри“, 127 СУ „Иван Денкоглу“ и 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ са необходими квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред:

В 23 СУ „Фредерик Жолио- Кюри“: НПМГ-2; СМГ-4; 112. ОУ-1; 1.СУ-1; НСУ-„София“-1; 49.ОУ-1; 143.ОУ-4; 48.ОУ-2; 7.СУ-2; 38.ОУ-3; 6.ОУ-1; 55.СУ-1; 8.СУ-1; 104.ОУ-1; 73.СУ-1; 58.ОУ-1; 142.ОУ-1; 148.ОУ-1.

В 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“: 2.СУ-1; ЧОУ „Света София“-1; 134.СУ-2; 18.СУ-1; 105.СУ-1; 43.ОУ-1; 4.ОУ- 1; 68.СУ-1; 36.СУ-1; ПЧМГ-2; 34.ОУ-1; НПМГ-3; 21.СУ-1; 107.ОУ-2; 139.ОУ-1; 79.СУ-1; 145.ОУ-1; 81.СУ-1; 120.ОУ-1; 25.ОУ-1; 128.СУ-2; 125.СУ-3; 10.СУ-1;118.СУ-1; 63.ОУ-1; СМГ-2; 35.СУ-1.

В 127 СУ „Иван Денкоглу“: 91.НЕГ-3; 134.СУ-1; 18.СУ-1; ПЧМГ-2; 35.СУ-1; НПМГ-10; Американски колеж-1; СМГ-6; 9.ФЕГ-1; ЧАЕГ „Иван Апостолов“-1; 73.СУ-1; 22.СУ-1; Втора АЕГ-1.

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се определят със заповед на директора на училището и имената им се изпращат на електронния адрес на 23 СУ /училище-координатор/ до 08.02.2021 г. /понеделник/.

Квесторите имат следните задължения:

  • да се явят в училището-домакин на 13.02.2021 г. /събота/ не по-късно от 12:50 часа;
  • да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от директора;
  • да осъществят инструктаж на учениците;
  • да предадат на директора на училището-домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училищата-домакини до 13:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа.

Учениците трябва да носят със себе син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД