Обучение на начални учители и учители по български език и литература за придобиване и усъвършенстване на компетентности за осъществяване на езикова подкрепа по български език като чужд

Изх. № РУО1-34192/19.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.“, Ви уведомявам, че се организира обучение на начални учители и учители по български език и литература за придобиване и усъвършенстване на компетентности за осъществяване на езикова подкрепа по български език от областите с концентрация на ученици от чужди държави през последната учебна година.

Обучението ще бъде проведено от екип на Департамента за езиково обучение към СУ „Св. Климент Охридски“ в периода 02-08.11.2023 г., в електронна среда, с присъждане на 1 квалификационен кредит.

Организацията ще бъде съобразена със заетостта на учителите. Планира се първи модул от приложената програма да се проведе в два дни, с възможност за включване преди и след обяд. Информация за часовете на провеждане и линк за достъп до обучението ще бъде предоставена допълнително.

За включване в обучението е необходимо да се попълни приложената форма от учителите, в срок до 25.10.2023 г.https://forms.office.com/e/cZ0RcT7QJh .

Реализираните дейности за езикова подкрепа по български език на ученици, включили се от чужди образователни системи са, както следва:

– разработени модели за езикова подкрепа по български език на ученици, включили се от чужди образователни системи, публикувани на сайта на МОН в раздел „Програми и проекти“, подрубрика „Управление и изпълнение на проекти“;

– разработено е учебно помагало самоучител.

 

Приложение: 1. Учебна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД