Обучения за учители в прогимназиален и/или гимназиален етап в държавни и общински училища в изпълнение на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г., в периода от 27.11.2023 г. до 29.11.2023 г. и от 29.11.2023 г. до 01.12.2023 г.

Изх. № РУО1-37602/21.11.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА  СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ

И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-37493/21.11.2023 г от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ Ви уведомявам, че в изпълнение на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ в периода от 27.11.2023 г. до 29.11.2023 г. и от 29.11.2023 г. до 01.12.2023 г. в сградата на НЦПКПС – град Банкя, ул. Княз Борис I“ № 7, ще се проведат обучения за учители в прогимназиален и/или гимназиален етап от училища на тема „Повишаване на финансовата и икономическата грамотност на учениците. Съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране“. Обучението е с начален час 14:00 ч. и краен час 12:30 ч., с обща продължителност от 16 академични часа, като участниците в него ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден един квалификационен кредит.

Необходимо условие е педагогическите специалисти да отговарят на изискванията на Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /в частност да притежават диплома за висше образование и да бъдат действащи към момента учители/.

Бланките за удостоверение се попълват онлайн на следния адрес /на уебсайта на НЦПКПС/:

https://study.niokso.bg/login/signup.php.

Моля в срок до 23.11.2023 г. да изпратите съгласно приложения списък-формуляр на електронен адрес: [email protected] поименна информация и потвърждение за участие в обучението в избрания от Вас период. Поради ограничения брой места, в обученията ще вземат участие първите шест /за всяко обучение/ изпратили необходимата информация.

Приложение:

  1. Списък-формуляр за обучение на учители в периода 27.11. – 29.11.2023 г.
  2. Списък-формуляр за обучение на учители в периода 29.11. – 01.12.2023 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1235/13.11.2023 г.

на министъра на образованието и науката)