Обучения за учители, заместник-директори и директори на училища

Изх. № РУО 1-30591/25.09.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ 2023 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г., Модул 1 „Подкрепа на новоназначени учители и директори и продължаваща квалификация за повишаване на компетентностите на учители, директори и други педагогически специалисти“, Ви уведомявам, че в периода от 12.10.2023 г. до 27.10.2023 г. РУО – София-град организира обучения за учители, заместник-директори и директори на училища.

Всяко обучение е с продължителност 16 академични часа (8 часа присъствено и 8 часа неприсъствено), за което се присъжда 1 квалификационен кредит. Разходите за обученията са за сметка на Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г.

Всеки педагогически специалист може да избере от посочените теми в зависимост от целевата група, за която е предназначено обучението, и да подаде заявка за включване в група за обучение, като попълни приложената към съответното обучение форма.

Моля да имате предвид, че групите ще се формират по реда на подаване на заявките, при условие че педагогическият специалист отговаря на целевата група на обучението.

Модул 1 „Подкрепа на новоназначени учители и директори и продължаваща квалификация за повишаване на компетентностите на учители, директори и други педагогически специалисти“

Тема на обучение Период на провеждане Целева група Заявка на следния линк
Дейност 1. „Компетентностен подход, постигане на образователни резултати, професионално развитие и наставничество“, тема „Повишаване резултатите и качеството на подготовка на деца и ученици“ – „Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели. Учене чрез сътрудничество“. 17.10.2023 г.

 

 

18.10.2023 г.

 

 

19.10.2023 г.

 

 

20.10.2023 г.

 

23.10.2023 г.

 

 

24.10.2023 г.

Учители – първа група

 

 

Учители – втора група

 

 

Учители – трета група

 

 

Учители – четвърта група

 

Учители – пета група

 

 

Учители – шеста група

https://forms.gle/pJn7zU8wffDyNN467

 

 

https://forms.gle/vsWSHCz4iESy61E27

 

 

https://forms.gle/QSVHgAGob4PHGJrG9

 

 

https://forms.gle/3gHRTpq3GZQdkiHh7

 

https://forms.gle/B3XCS1v7KbyiLUbGA

 

 

https://forms.gle/LZXNKMb5L6Qgbuxg8

 

Дейност 2. „Повишаване на компетентностите за управление на образователните институции, лидерство в образованието за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи“, тема „Училищно лидерство. Създаване на професионална учебна общност в образователната институция“ – „Лидерски стилове и стилове на управление. Как да развием най-доброто в себе си и в нашия екип“. 12.10.2023 г.

 

 

13.10.2023 г.

 

 

13.10.2023 г.

 

 

20.10.2023 г.

 

 

 

27.10.2023 г.

Директори и заместник-директори – първа група

 

Директори и заместник-директори – втора група

 

Директори и заместник-директори – трета група

 

Директори и заместник-директори – четвърта група

 

Директори и заместник-директори – пета група

https://forms.gle/e7FNYo8jBU3qKN8D7

 

 

https://forms.gle/N51hraa3wjRozPaP7

 

 

https://forms.gle/FyNUJuWCPo6CccAy5

 

 

https://forms.gle/bzYDhuDCC5wwpWMBA

 

 

 

https://forms.gle/Aai4qSbd6fYNLeFC9

 

Дейност 3. „Възпитание и ценности, образователно и социално приобщаване, изграждане на училищни екипи за ефективно преподаване“, тема „Умения за преодоляване на обучителните затруднения на деца и ученици, които не владеят добре български език, както и за преподаване на българския език като чужд“ – „Обучението по български език и литература на ученици, слабо владеещи български език“. 12.10.2023 г.

 

 

 

13.10.2023 г

Учители – първа група

 

 

 

Учители – втора група

https://forms.gle/eesjN3ZA4Hc3Z12u6

 

 

 

https://forms.gle/2VhsXmZxwiqgMh6t5

 

Заявки за обученията се приемат до запълване на съответните групи и/или до 04.10.2023 г.

Моля да уведомите учителите в повереното Ви училище за възможността да участват в организираните от РУО – София-град обучения по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД