Обучения от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийски университет – Стара Загора

Изх. №РУО1-28093/08.09.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-27439/04.09.2023 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет организира през учебната 2023/2024 г. краткосрочни обучения, които се провеждат онлайн в платформата GOOGLE MEET или присъствено, ако участниците желаят.

Допълнителна информация на сайта на ДИПКУ – dipku-sz.net, или на тел.: 0882 473 212.

 

Приложение: краткосрочни обучения.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД