Обучителен (тренинг) курс – „Социалната промяна (средата на XX – началото на XXI в.)“

Изх. № РУО1-3730/07.02.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-3188/01.02.2024 г. Ви уведомявам, че екип преподаватели от Факултета по библиотекознание и културно наследство при УниБИТ разработва научноизследователски проект „Субкултурите като активни субекти на социалната промяна“ с финансовата подкрепа на ФНИ – МОН (№ КП-06-Н55/14 от 22.11.2021).

Резултатите от проекта до момента и приложимостта им в процеса на обучение в контекста на одобрените учебни програми по общообразователна и профилирана подготовка ще бъдат представени на обучение (тренинг) с учители по история и цивилизации, география и икономика, философия и гражданско образование в гимназиален етап на тема „Социалната промяна (средата на XX – началото на XXI в.)“

Тренингът е безплатен и ще се проведe, както следва:

  • в присъствена форма на обучение с продължителност 8 академични часа – на 14.03.2024 г. (четвъртък) от 09.00 до 17.15 часа в сграда 2 на УниБИТ, бул. „Шипченски проход“ 69А
  • в неприсъствена форма на обучение с продължителност 8 академични часа – чрез електронната платформа MOODLE на УниБИТ: https://edu.unibit.bg, в периода 15.03 – 15.04.2024 г.

Участниците ще получат комплект с учебни материали. На успешно завършилите курса на обучение ще бъде присъден 1 квалификационен кредит и ще получат удостоверение за допълнително обучение от УниБИТ.

Желаещите да участват в тренинга е необходимо предварително (в периода 26.02 – 01.03.2024 г.) да попълнят информация на електронен адрес: https://forms.gle/aAkUUpSHhq4kFmPs8

Моля да сведете информацията за обучението  на вниманието на учителите по посочените учебни предмети от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Програма на обучението (тренинг).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД