Общински кръг на Национално състезание „Лаборатория за изкуство“

Изх. № РУО1-6251/22.02.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в  изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Лаборатория за изкуство“ за учебната 2020/2021 г., общинският кръг на състезанието ще се проведе на 6 март 2021 г. от 09:00 часа.

Националното състезание „Лаборатория за изкуство“ е насочено към ученици от IV, V, VI, VII и X клас, разпределени в пет възрастови групи, съответни на класовете.

Общинският кръг на националното състезание се провежда в един етап. Учениците изпълняват самостоятелно изобразителна задача. Изобразителната задача се изпълнява с материали и пособия на ученика и осигурени от него: рисувателен лист, акварел, темпера, пастели, цветни тушове; моливи, креда, въглен, сангин, туш, пастел; триъгълник, линия, пергел, гума, четки, съд за вода, палитра, паус, ножица, син химикал. Формат на рисувателния лист: за живопис – 35/50 см, за графика и декоративно-приложни изкуства/дизайн – 35/50 см или 25/35 см. На гърба на рисунката, долу вдясно се записват данните на ученика – трите имена, клас, училище, населено място, област.

Времето за провеждане е, както следва:

  • за IV и V клас – 2 астрономически часа;
  • за VI, VII и X клас – 3 астрономически часа.

Училищата, в които ще се провежда общински кръг на състезанието, получават по електронен път, чрез платформата https://competitions.mon.bg, след 08.00 часа в деня на провеждане на състезанието изпитните материали по възрастови групи, Протокол 1 и Протокол 2 по образец от МОН, декларация за безпристрастност и поверителност и декларация за информираност и съгласие. Критериите и системата за оценяване ще бъдат публикувани също на платформата на 06.03.2021 г. след 12,00 часа.

На 02 март 2021 г. училището следва да направи проверка на достъпа до платформата и страницата на състезанието „Лаборатория за изкуство“, както и за възможността за достъп до качените тестови файлове. В случай на възникнали проблеми с достъпа до платформата, лицето за контакт и съдействие е Александра Георгиева – експерт в Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН, на имейл: [email protected].

Училище-координатор на Националното състезание „Лаборатория за изкуство“ е 51. СУ „Елисавета Багряна“, район Красно село, ул. „Софийски герой“ № 28. Директор на училището е Асен Александров.

За участие в областния кръг училищните комисии предлагат ученици, чиито рисунки са получили от 60 точки до 70 точки, като ги класират в низходящ ред.

Училищата, които са участвали в състезанието следва в срок до 7 работни дни от състезателния ден да изпратят в МОН на електронен адрес: [email protected], а така също и до РУО – София-град на електронен адрес: [email protected]:

  • протокол за явилите се ученици в училищния кръг и техните резултати;
  • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

Документите се изпращат в електронен формат, както и сканирани, заверени с подпис и печат от директора на училището.

В срок до 7 работни дни от състезателния ден директорът на училището изпраща на електронен адрес: [email protected] до директора на 51. СУ на следната информация:

  • протокол за класираните за областен кръг ученици и техните резултати – сканиран, заверен с подпис и печат, както и в електронен формат;
  • списък на учениците, които не са изразили съгласие за публикуване на личните им данни.

Напомням за необходимостта от стриктно спазване на противоепидемичните мерки при организиране и провеждане на състезанието.

Пожелавам успех на участниците в състезанието!

 

Приложения:

  1. Регламент на Националното състезание „Лаборатория за изкуство“.
  2. Декларация за информираност и съгласие.
  3. Декларация за безпристрастност и поверителност.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД