Общински кръг на олимпиадата „Знам и мога“

Изх. № РУО1-1413/18.01.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В IV КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с  вх. № РУО1-1276/ 17.01.2023 г. Ви уведомявам, чe изпитните материали за провеждане на общинския кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за IV клас на 21.01.2023 г. ще са достъпни в 08:40 часа за всички училища чрез електронната платформа https://competitions.mon.bg. Достъпът до изпитните материали в платформата се осъществява със служебния имейл на директорите в edu.mon.bg.

Съгласно Регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас през учебната 2022/2023 г., при непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват провеждане на общинския кръг на олимпиадата по графика, определен с Приложение № 1 към заповед № РД09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, директорът на училището може да определи друга дата за провеждане на общинския кръг, но не по-късно от 5 работни дни. При направена промяна в графика за провеждане на общинския кръг изпитният материал се разработва от училищна комисия по аналогия на темата и формата, изготвен от националната комисия за този кръг.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД