Общински кръг на олимпиадата по лингвистика

Изх. № РУО1-43429/12.12.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по лингвистика, Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 08.01.2023 г. (неделя) от 09.00 часа в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

За участието си в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава в училището, в което се обучава, декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас), снимки и/или видео с негово участие за целите и популяризирането на олимпиадата. Директорът на училището, в което се обучава ученикът, изпраща оригинала на декларацията на директора на Първа АЕГ.

При липса на изрично изразено съгласие резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика. Фиктивният номер се предоставя на ученика от училището, в което се обучава.

Допуска се явяване на ученик в по-висока състезателна група. За целта е необходимо подаване на декларация до училището координатор до 5 работни дни преди провеждане на общинския кръг по лингвистика, подписана от родител/настойник, с изрично заявено съгласие за това. Участието в по-висока състезателна група започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове, както и в националното състезание. Не се разрешава промяна на състезателната група при участието на ученика в различните кръгове на олимпиадата и в националното състезание през учебната година. Ако ученик от клас, по-нисък от VIII (до VII включително), се яви и на националния кръг на олимпиадата, и на Националното състезание на тема за VIII или по-висок клас, той може да бъде класиран за разширения отбор или за националния отбор, като се състезава наравно с всички участници (без бонификация).

Времето за работа е 4 часа.

Заявки за участие следва да се изпратят от директора на училището, в което се обучава ученикът до 04.01.2023 г. на електронен адрес [email protected]. Заявката трябва да съдържа името на училището, имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на олимпиадата, и имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 4 заявени участници се определя по един квестор/.

Квесторите следва да се явят в Първа АЕГ на 08.01.2023 г. в 08.00 ч. за инструктаж.

Учениците следва да се явят на 08.01.2023 г. в 08.30 ч. в Първа АЕГ , като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

За областния кръг на олимпиадата по лингвистика се класират учениците, получили поне 75% от максималния брой точки.

Със своя заповед директорът на Първа АЕГ определя училищна комисия за организиране и провеждане и комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците на общинския кръг на олимпиадата по лингвистика.

В срок до 18.01.2023 г. училищната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците на общинския кръг на олимпиадата по лингвистика изготвя:

– протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по лингвистика и техните резултати;

– протокол с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

Оригиналите на протоколите, писмените работи и декларациите за информираност и съгласие на учениците се съхраняват в Първа АЕГ до края на учебната година.

Приложение:

  1. Регламент на олимпиадата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-1055/06.12.2022 г. на министъра на образованието и науката/