Олимпиада за познания за природните и технологични бедствия по линия на Европейското споразумение за големите бедствия (EUR-OPA)

Изх. № РУО1-2132/24.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с рег. № 764000-142/17.01.2024 г., вх. № РУО1-1637/19.01.2024 г., Ви уведомявам, че към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е отправена покана за включването на български ученици в Олимпиада за познания за природните и технологични бедствия по линия на Европейското споразумение за големите бедствия (EUR-OPA). Олимпиадата ще се проведе под егидата на EUR-OPA в сътрудничество с гражданската защита на Кипър на 23.02.2024 г. от 09:00 (CET). Участниците трябва да се придържат към приложените правила на състезанието.

Олимпиадата ще се проведе онлайн на английски език, базиран на инструмента BeSafenet.net – сайтът предоставя учебни материали за опасност и готовност в 22 държави-членки на Споразумението.

Моля да сведете информацията за конкурса до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана за олимпиадата на английски език.
  2. Правила за провеждане на състезанието на английски език.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-66/12.01.2024 г.

на началника на РУО – София-град/