Олимпиада по информатика – национален кръг

Изх. № РУО1-9633/02.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на националните кръгове на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., допълнена със заповед № РД 01-113/10.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-118/10.02.2022 г., допълнена със заповед № 01-147/15.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информатика за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания и писмо на МОН с № 94-229/21.01.2022 г., вх. № РУО1-5193/26.01.2022 г. за дистанционно провеждане на състезания и олимпиади по информатика, Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по информатика ще се проведе на 12 и 13 март 2022 г. (събота и неделя) от 09:00 часа в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за национален кръг на олимпиадата следва в срок до 10.03.2022 г. да изпратят по служебен път на училището координатор на е-мейл: [email protected] списък на класираните за национален кръг ученици, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове и списък на класираните за национален кръг ученици, които имат „зелен сертификат“.

Класираните за национален кръг ученици следва да се явят на 12 и 13 март 2022 г. (събота и неделя) в 08:30 ч. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61.

Олимпиадата ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Информация за допуснатите до национален кръг на Национална олимпиада по информатика ученици може да намерите на адрес: http://www.math.bas.bg/infos/2022_NOI_3/all_NOI_3_2022.pdf

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД