Олимпиада по информационни технологии – национален кръг

Изх. № РУО1-16193/29.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена със заповед № РД 09-2643/30.09.2021 г., изменена със заповед № РД 09-3971/29.10.2021 г., изменена със заповед № РД 09-4364/11.11.2021 г., изменена със заповед № РД 09-2611/16.03.2022 г. и заповед № РД 09-2798/06.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на националните кръгове на ученическите олимпиади през учебната 2021/2022 г., заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., допълнена със заповед № РД 01-113/10.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-118/10.02.2022 г., допълнена със заповед № 01-147/15.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 14 май 2022 г. (събота) в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла” 52.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за национален кръг на олимпиадата следва в срок до 04.05.2022 г. да изпратят по служебен път на училището координатор на е-мейл: [email protected] списък на учениците, които не са подали декларации за съгласие по т. 11 от Правилата и сканирани декларациите на участниците, класирани за участие в националния кръг.

Класираните за национален кръг ученици следва да се явят на 14 май 2022 г. (събота) в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла” 52.

Всички класирани проекти за национален кръг могат да публикуват подобрени версии на проектите си на FTP сървъра на олимпиадата до 12 май 2022 г. Актуална информация за олимпиадата може да намерите на сайта: https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/.

Информация за допуснатите до национален кръг на Национална олимпиада по информационни технологии ученици може да намерите на адрес: https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/archive/it2022/ranked_round_4.pdf

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД